1. Haberler
  2. KITALARDAN
  3. Çeviri: Halk Savaşı’nın Diyalektiği

Çeviri: Halk Savaşı’nın Diyalektiği

featured
service

Maoist/Komünist hareketin dünya genelinde yaşamış olduğu deneyim ve tecrübelerini incelerken, eleştiri-öğrenme ve ayak bastığımız topraklarda devrimin filizlenmesi için MLM bilimi ve Kaypakkaya’nın öğrencileri olarak bizlere sıkı görevler düşmektedir. Dünya MLM Parti ve örgütlerin günümüzde ideolojik mücadeleden uzak oldukları aşikardır. Bizler araştırma-inceleme ve öğrenme sürecinde elimize geçen makaleleri değerlendirirken öğretici olması açısından okuyucularımızla da bunları paylaşmayı doğru görüyoruz. Devrimci Demokrasi
***

Başkan Mao bize dünyanın çelişkilerden, özellikle de zıtların birliği yasasından oluştuğunu öğretir. Bu iki zıtlık veya iki yön – biribirincil, diğeri ikincil – sürekli çekişme içindedir. Tüm çelişkilerde. Bu her şeye hareket ve gelişme verir. Hiçbir şey hareketsiz vedeğişmeden kalamaz. Her şey sürekli hareket halinde olduğu içinsürekli mücadele vardır. Bu, çelişki yasasıdır. Bu, sınıfmücadelesinde ve özellikle en yüksek şekli olan Halk Savaşı’ndaözellikle doğrudur. 

Mao, Lenin’den ders alarak, çelişki yasasının, Marksist diyalektiğinözü olarak anlaşılabileceğini söyledi. Diyalektiğin tek temelyasasıdır. Mao tarafından icat edilmedi, onun tarafından daha da geliştirildi. Bu, bugün Marksizm-Leninizm-Maoizm, esasen Maoizm olan Marksizm bilimini niteliksel olarak geliştirmek ve ilerletmek anlamının vaz geçilmez bir parçasıdır. Marksizmin üç bileşeninin (bilimsel sosyalizm, tarihsel ve diyalektik materyalizm (veya Marksist felsefe) ve Marksist politik ekonomi) genel bir keşfi ve ilerlemesi olduğunda, Marksizmin büyük bir niteliksel sıçraması meydana gelir ve bunlar daha sonra uygulanabilir ve evrensel katkıları test edilebilir. 

Bir Halk Savaşı sırasında toplumdaki ve özellikle proletarya ile burjuvazi arasındaki çelişkiler keskin bir çatışmaya girer. Halk Savaşının meşalesi, Komünist Parti’dir ve özellikle Maoizme hakim olan ve onu belirli bir ulusun veya ülkenin özel koşullarına uygulayan Yol Gösterici Düşüncedir. Proletarya, burjuvazinin karşı-devrimci burjuva savaşına karşı tek savaş yöntemi olan Halk Savaşı’nı kullanır. Proletaryanın yanında halk vardır, dolayısıyla Halk Savaşı adını buradan alır. Bu bir tesadüf ya da boş bir slogan değildir. Proletarya Savaşı olarak adlandırılmamaktadır, çünkü proletarya devrimin önder sınıfı olmasına rağmen – tarihin kendisini yok etmeyi amaçlayan son toplumsal sınıf – müttefik sınıflarının vekitle kesimlerinin, kitlelerin veya halkın desteğine ihtiyaç duymaktadır. . Halk Savaşı’nın doğası, her şey gibi çelişki yasasını izlediği için, iniş çıkışları, zirveleri ve düşüşleri olan uzun süreli bir süreçtir. 

Halk Savaşı’nın gelişimi, son olarak, burjuva devleti ve onun karşı-devrimci ordusu üzerinde belirlenmemektedir. Mao, çelişki yasasına göre, her şeyin dış etkenlerle değil, “içsel ve gerekli öz-hareketleri” yoluyla geliştiğini söyler. Biz burada buna genellikle şu şekilde atıfta bulunuyoruz: iç, dışın üzerinde birincildir. 

Bir şeyin gelişmesinin temel nedeni dışsal değil içseldir; o şeyiniçindeki çelişkide yatar. Her şeyde, dolayısıyla hareketinde ve gelişiminde iç çelişki vardır. Bir şeyin içindeki çelişki, onun gelişiminin temel nedenidir, diğer şeylerle olan etkileşimleri ise ikincil nedendir. 

Burjuva ve Proleter Devletin Diyalektiği

Bir başka temel çelişki de, eski, ölmekte olan kapitalist sistem ileyeni, büyüyen proleter devlet arasında olmasıdır. ProletaryanınKomünist Partisi, kitlelere düşmanı ve burjuvaziyi yok ederken nasıl savaşacaklarını ve kazanacaklarını gösteriyor. Halk Savaşı’nın gelişme yolu, iktidarın fethi, fethi ve ardından Destek Üslerinin gelişmesidir – İspanyolca’da “Bases de Apoyo” (bazen “DestekÜsleri”, “Üs Bölgeleri”, “devrimci üsler “veya basitçe” Üsler “), Gerilla Bölgeleri ve Operasyonel Bölgeler. Halk Savaşı, askeri darbe ya da kapitalist ekonomik kriz gibi dış etkenlerle değil, esas olarak içeride geliştirilir. 

Halk Savaşının gelişimini sosyalizme doğru ilerleten şey, ana iki savaşan sınıf – proletarya ve burjuvazi – arasındaki çelişkinin, Partinin Genel Siyasi Çizgisinin, özellikle askeri çizginin devrimci şiddet yoluyla uygulamasında ileri sürülen doğru ideolojiyle doğru bir şekilde ele alınmasıdır. Lenin ve Bolşevikler, Mao ve Çin Komünist Partisi ve Başkan Gonzalo ve Peru Komünist Partisi (İspanyolca, Partido Comunista del Peru) zamanından beri bu her zaman böyleydi. 

Bir vücut gibi, Destek Üsleri de Omurga gibi davranarak Halk Savaşını bir arada tutar. Gerilla Bölgeleri, savaşan ama aynı zamanda yaratan ve yok eden silahlardır. Operasyonel Bölgeler, vücudu eylemden eyleme taşıyan ayaklardır. Devrimci şiddet, Halk Savaşı’nın bedenine hayat veren ve kaçınılmaz olarak damarlarından akan kandır. Ve Parti, her şeyi yöneten, kontrol eden ve geliştiren beyin ve sinir sistemidir. 

Halk Savaşı, sosyalizme ve Komünizme giden uzun yoldur. Onu ileriye taşıyan, Komünist Parti önderliğindeki militarize kitlelerdir. 

Halk Savaşının Üç Aşaması, Üç Savaş Biçimi 

Proletarya savaşının yöntemi veya özü Halk Savaşı olsa da, Halk Savaşının üç aşamasına karşılık gelen üç özel savaş biçimine sahiptir – stratejik savunma, stratejik eşitlik veya denge ve stratejik saldırı veya karşı saldırı. 

Genel olarak karşılık gelen bu üç savaş biçimi şunlardır: hareketli savaş (veya mobil savaş, hareketlerin savaşı), gerilla savaşı ve konumsal savaş. Bu üç savaş biçimi, Halk Savaşı’nın her üç aşamasında, biri diğerlerinden daha baskın olarak, mevcuttur. 

Dahası, Halk Savaşı ve üç savaş biçimi boyunca dört mücadele biçimi vardır: 1. saldırı ve pusu içeren gerilla eylemleri, 2. sabotaj, 3. seçici imha ve 4. ajitasyon ve silahlı propaganda. Dört mücadele biçiminin tümü, her üç savaş biçiminde de mevcuttur. 

Üç savaş biçiminde, sürekli mücadelede birbiriyle çelişen iki husus vardır: Düşman güçleri ve devrimci güçler, ilki burjuvaziyi, ikincisi proletaryayı temsil eder. Bu, sosyalist devrimdeki antagonistik temel çelişkiyi oluşturur; bu çelişki, ancak savaş yoluyla antagonistik, şiddetli bir şekilde çözülebilir. Biri diğerinin yerini almalı ve yok etmelidir. 

Daha da ileri gidersek, her şeyde olduğu gibi, savaşın her aşamasında, çelişki yasasına uygun olarak, savaşı genel gelişimde aşamadan aşamaya ilerleten nicelden nitel olana bir dönüşüm vardır.

Mobil savaş, düşmana hızlı ve etkili saldırılar ile karakterizedir. Genellikle Halk Savaşı için birincil savaş şeklidir. Halk Ordusu sürekli hareket halinde ve başlangıçta küçük ve zayıf. Yeni proleter devletin inşasında henüz yeterince Destek Temelini ele geçirmiş değil. Mobil savaş, ilerleyen ve geri çekilen silahlı saha oluşumlarıyla akıcıdır. Savunma aşamasında, savaş alanında daha az zaman harcanır. Bu savaş biçimi, stratejik savunma sırasında baskın yöndür, ancak genel olarak tüm Halk Savaşı için de geçerlidir. Gerilla ve konumsal savaş da kullanılır, ancak önemli ölçüde daha az derecede. Komünistler stratejik savunmadayken, düşman kuvvetleri stratejik saldırı içindedir. 

Gerilla savaşı da doğası gereği hareketlidir ve dağınık askeri operasyonlar gerçekleştiren daha küçük birimlerden oluşur. Ancak gerilla savaşının stratejik rolü, Mao’nun dediği gibi, “düzenli savaşı desteklemek ve kendisini normal savaşa dönüştürmek için iki yönlüdür.” Yani, mobil savaş genellikle Halk Savaşında birincil savaş biçimi iken, stratejik olarak gerilla savaşı ile desteklenmektedir. Düzenli savaş, genel askeri aygıt altında daha yüksek derecede merkezileştirilmiş silahlı kuvvetlerdir. Gerilla savaşı, stratejik denge sırasında birincil savaş biçimidir. Ancak gerilla savaşı mobil savaşa dönüşecektir. 

Mao bize gerilla savaşının altı genel ilkeden oluştuğunu öğretti: 

(1) savunma dahilinde saldırılar, uzun süren savaşta hızlı kara savaşları ve iç hat operasyonları dahilinde dış hat operasyonları gerçekleştirmede inisiyatif, esneklik ve planlamanın kullanılması; (2) düzenli savaşla koordinasyon; (3) üs alanlarının oluşturulması; (4) stratejik savunma ve stratejik saldırı; (5) gerilla savaşının hareketli savaşa dönüşmesi; ve (6) doğru komuta ilişkisi. 

Stratejik denge sırasında Komünist kuvvetler, düşman kuvvetleriyle eşit şekilde eşleştirilir. Bu, yeni proleter devletin eski kapitalist devletle karşı karşıya olduğu anlamına gelir; yeni proleter devlet, elegeçirilen tüm Destek Üssü Bölgelerinde paralel bir sosyalist hükümet olarak ikili iktidarda. 

Stratejik saldırı veya karşı saldırının son aşamasında, hareketli savaş, hakim savaş biçimi olarak geri döner, ancak konumsal savaşla yakından tamamlanır. Konumsal savaş, muazzam bir kuvvetin askeri bir aygıt tarafından ifade edilmesidir. Ordular artık savaş alanında daha uzun süre dayanacak kadar güçlüdür ve her ordu geleneksel olarak kendi ön cephesinin arkasındadır, ancak Halk Ordusu öncelikle hareket halindedir. Komünist Partinin Destek Üssü Bölgelerinde, Gerilla Bölgelerinde veya Operasyonel Bölgelerinde sabit kalmaz. 

Stratejik karşı saldırı sırasında savaşın baskın özelliği budur. Düşman geri çekiliyor. Halk Ordusu ilerliyor. 

Devrimde mobil, gerilla ve konumsal savaş önemli olsa da, kararverici faktörler değildir. Hem Mao hem de Gonzalo, kitlelerin Halk Savaşı’ndaki temel faktör olduğunu savundu. Silah değil. Teknoloji değil. Kaç tane karşı-devrimci asker veya tugay veya tabur veya şirket veya müfreze veya birim var değil. Bu abartılı ya da tembel şiir değildir; sosyal ilişkiler ve tarih üzerine bilimsel bir analizdir. Marks bize tarihteki tüm savaşların sosyal sınıflar arasında olduğunu öğretir. Proletarya, sınıf mücadelesinde belirleyici sınıftır. Bunlar, Marx’ın dediği gibi, devrimci öznelerdir. Kapitalist toplumun son sınıfıdırlar. Başka bir deyişle, toplumun gelişmesinde esastırlar. Lümpen proletarya, yarı proletarya, küçük burjuvazi veya burjuvazi gibi diğer sınıflar için de aynısı söylenemez. Kapitalizm öncesi feodalizm ve yarı feodalizmdeki köylülük, temelde önemlibir sınıfı temsil eder çünkü onlar, kapitalizmin proletaryası gibi, hala ekonominin ana üreticisidir. Ancak köylülük, kapitalizmin küresel olarak hüküm sürmesi ile hızla tamamen ortadan kaldırılan feodalistbir üretim tarzına aittir. Köylülük proletaryadan önce geldi ama proletaryanın çoğu, toplumsal üretimin ilerleyişinde köylülükten geldi. Bu nedenle, genel olarak proletarya, devrimci öznedir. 

Proletaryaya ek olarak, genellikle proletaryayı destekleyen ve proleter devrime yatırım yapan başka sınıflar ve toplumun müttefik kesimleri vardır. Bunlar genellikle yarı proletarya, küçük burjuvazi ve köylülük ve toplumun ilerici kesimleridir. 

PKP, Maoizmin sentezleyicileri ve dünyanın en ileri Halk Savaşı’nın meşaleleri olarak tanınmakta ve uluslararası alanda tanınmaktadır. PKP, Maoizmin bir diğer vazgeçilmez aygıtı olan üç devrim aracında ustalaştı: Komünist Parti, Halk Ordusu ve Birleşik Cephe. Halk Savaşını geliştirmeleri yoluyla, PKP, Marksizmi uygulamasında evrensel keşiflere ulaşmayı başardı. Bundan Maoizm büyüdü. Bu keşifler artık Maoizmin evrensel parçaları olarak biliniyor: Maoizmin Marksizmin şimdiye kadarki üçüncü, şimdiye kadarki en yüksek aşaması olarak anlaşılması, Yeni Demokrasinin yarı-feodal ve yarı-sömürge uluslara evrenselliği, devrimin üç silahının konsentrik (eş merkezli) inşası, Uzun Süreli Halk Savaşı’nın evrenselliği, komünizme kadar şiddetli iki çizgi mücadelesinde sosyalist yapılanmayı ilerletmek için tekrarlanan kültür devrimlerinin evrenselliği ve Halk Savaşları aracılığıyla dünya çapında Komünizm mücadelesi. 

Ancak, genel olarak, Maoizm üç ana evrensel ilerleme içerir: 1. Komünist Partinin militarizasyonu, 2. Üç devrim aracının eş merkezli inşası ve 3. Uzun Süreli Halk Savaşının evrenselliği vedevrimci şiddetin uygulanması. 

Bu, kendimizi yanlış bir şekilde Maoizm iddiasında bulunan revizyonistlerden veya bu sorunlar üzerinde içsel olarak mücadeleye devam eden ve yalnızca adı, şekliyle Maoizmin bayrağını yükselten ama gerçekte PKP ve onun Yol Gösterici Düşüncesi, Başkan Gonzalo tarafından ortaya konan Maoizmin evrensel ilkelerini kavrayamayan Komünist Partilerden ayıran ana birleştiricidir. 

Güç ve Destek Üslerini Fethetmek 

Maoizm ve Halk Savaşı hakkında bahsederken, Destek Üsleri konusuna geri dönmeliyiz. İkincisi olmadan diğeri yoktur. 

Destek Üssü olmadan sosyalizmi bırakalım, Halk Savaşı olamaz. “Üs Bölgesi [Destek Üssü] Halk Savaşının özüdür. Onsuz Halk Savaşı gelişemez.” Başkan Gonzalo bunu 1988 yılında El Diario gazetesine verdiği röportajda söylemiştir. 

Bu Destek Üsleri çoğunlukla fiziksel alanlar değildir; daha ziyade, devrimci şiddetle fethedilen kitlesel desteğin siyasi alanlarıdır; burada Parti ve Halk Ordusu, Birleşik Cephe örgütleri aracılığıyla yükselip eskiyi yok eder ve sonra burjuva devletinin yerini almakiçin proleter devleti yaratır. Halk Savaşının inşa-yıkım diyalektiğinde, yıkım genel olarak birincil unsurdur. 

Buradaki çelişki, eski burjuva devlet ile yeni proleter devlet arasındadır. Kapitalizmin temel çelişkisi gibi, üretimin kamusal karakteri üzerindeki özel mülkiyet gibi, uzlaşmaz bir çelişkidir. Ancak savaş yoluyla çözülebilir. 

Destek Üsleri içinde, Parti, yeni, büyüyen devleti ileriye taşımak ve yönetmek için kitleleri askerileştirip harekete geçirirken, toplumsal ilişkileri ve üretimi yönlendirir ve geliştirir. Parti, Ordusu aracılığıyla kitleleri sosyalist yöneticiler haline getirmek için eğitmek ve geliştirmek için kitle örgütleri yaratır ve yönetir. Yeni halk eğitiminde yeni yerel proleter yönetim organları, yeni hastaneler / sağlık hizmetleri, yeni öz savunma okulları, yeni proleter eğlence merkezleri, yeni rehabilitasyon sistemleri vb. gibi yeni yapılar yaratılır. PKP bu yeni yapılar hakkında yazdı ve bize değerli kazanımlar bıraktı. PKP, Halkın Devrimci Savunma Cepheleri, Halkın Devrimci Savunma Hareketleri, Sınıfçı İşçiler Hareketi (MOTC), Devrimci Öğrenci Cephesi (FER), Peru Eğitimli İşçiler Sendikası, Peru Üniversite Akademisyenleri Ulusal Federasyonu, Popüler Kadın Hareketi (MFP), Ortaokul Öğrencileri Devrimci Cephesi (FRES), Mahalle Sınıf Hareketi (MCB), Yoksul Köylü Hareketi (MCP) ve çok daha fazlası gibi çeşitli örgütler yarattı. 

Ancak iktidarı fethetme ve ardından Destek Üslerini geliştirmede Parti tarafından üretilen en önemli örgütlenmeler, kırsal kesimdeki Halk Komiteleri ve şehirlerdeki Halk Mücadele Komiteleri veya kısaca Mücadele Komiteleri idi. Birincisinin ana rolü yeni devleti geliştirmekti. İkincisi, son ayaklanma saldırısı için şehirlerde seferber olurken eski devleti bozmaktı. Ancak Halk Komiteleri genellikle Halk Mücadele Komitelerine göre öncelikliydi. 

Bu komiteler, Mao’nun “üçü bir arada kombinasyonun” devrimci politikası dediği şeydi; ayrıca Lenin’in Devrimci Askeri Komitelerle benzer politikasından dersler alan devrimci komiteler olarak bahsetti: bir parça Komünist (devrimci kadrolar), bir parça kitleler(devrimci kitle örgütlerinin liderleri) ve bir parça askeri (Halk Ordusu). Rusya ve Çin’de olduğu gibi, Başkan Gonzalo’nun Halk Komiteleri, Destek Üslerinin ve dolayısıyla yeni devletin yaşam gücüdür. 

PKP, Halk Komitelerini ilk olarak 1982 yılında, temelde Destek Üsleri aracılığıyla yeni devletin inşası için silahlı mücadelenin başlamasından iki yıl sonra geliştirdi: 

“… Ve daha da önemlisi, yüzlerce Halk Komitesi oluşturuldu, destek üslerini geliştirmeye ve Yeni Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin oluşumunda ilerlemeye çalışıyoruz, o zaman Yeni Güç ortaya çıktı ve devlet işlevlerini gerçekleştirerek geliştiriliyor.” 

Destek Üsleri, Partinin en temel çalışmalarından bazılarını gerçekleştirdiği yerde görülmelidir. Destek Üsleri önce fethedilir ve sonra geliştirilir. Kitlelerin fiziksel ve politik temas ve gelişim noktasıdırlar. Halk Ordusu’nun önderliğinde halk milisleri olarak örgütlenen kitleler burada militarize olmaya devam ediyor. Ama aynı zamanda, her adımında yakın ve samimi bir siyasi gelişmeyle devrimci kadro tarafından eşleştirilmiş veya rehberlik edilmiş idari işlevler konusunda eğitilmişlerdir. Bütün bunlar Halk Savaşı’nın ortasında olur. Sosyalist projelerde halkın sınıf bilincinin ve devrimci önderliğin bu şekilde oluşması tesadüf değil. Fakat daha ziyade, Partinin üçü bir arada Halk Komiteleri ve Halk Ordusu aracılığıyla, iktidarın fethi, Destek Üslerinin fethi ve ardından gelişmesinin doğrudan bir sonucudur. Sadece silahlı mücadeleninortasında, Halk Savaşı’nın nesnel koşullarında derin ve niteliksel birgelişme ile gerçekleşebilir. 

Bununla birlikte, silahlı mücadelenin yokluğunda, Parti-öncesi oluşum veya Parti, kurucu kongrede silahlı mücadele başlatmazsa (ki bu, Uluslararası Komünist Hareket içinde tartışılan bir sorundur), Maoistler, kitleler devrimci şiddet yoluyla seferber edilmemelidir, yani kitlelerin militarizasyonu daha sonraki bir zamana ve yere kadar “ertelenmelidir” çünkü aksi takdirde “aşırı-sol” olur ve halkı Komünist örgütlenmeden uzaklaştırır. 

ABD’de, Kızıl Muhafızlar Hareketi tarafından başlatılan ve ideolojik olarak Kızıl Muhafızlar Austin tarafından önderlik edilen Komünist Parti’nin yeniden kurulması hareketinde, Komünistler nesnel koşulların daha hızlı bir örgütlenme lehine değişmesini veya kötüleşmesini beklemiyorlar ve bekleyemezler. Bugün dünyada devrim için nesnel koşullar zaten mevcuttur. Faşizmin faşizmle savaşmasını beklemiyoruz. Halk Savaşı’nın kendimizi silahlandırıp eğitmesini ve askerileştirmesini beklemiyoruz. Bizler Maoistler olarak tarihsel ve diyalektik materyalistleriz ve sahip olduklarımızla ve bulunduğumuz yerde çalışıyoruz. Hatalar ve sapmalar ya da donuk çelişkiler ya da iktisatçı mücadelelerle moralimizi bozmuyoruz. Marksistler olarak öznel koşulları dönüştürme yeteneğine sahip olduğumuzu ve değişen öznel koşullarda nesnel koşulları dönüştürebileceğimizi biliyoruz. Silahlı mücadele yok ama sınıf mücadelesi var. Proletarya her gün sömürülmeye, yoksullaştırılmaya, öldürülmeye, tecavüze uğramaya ve gücünün elinden alınmasına devam ediyor. ABD’deki iç koloniler / ezilen uluslar, ABD emperyalizmi tarafından eziliyor. Acımasızca sömürülürler ve sömürgeleştirilirler. Kitleler ve ezilen uluslar, devrimci örgütlenmeyi görmek için koşulların kötüleşmesini bekleyemezler.

Maoistler, iktidarı fethetmek ve ardından Destek Üslerini geliştirmek üzere kitleleri eğitmeye başlamak için yerel burjuvahükümetinin çöküşünü beklemiyorlar. Tüm kitlesel çalışmalarımızı bu amaçla askerileştirmeliyiz: stratejik çabalarda düşmanı yok etmek için kitleleri militan oluşumlara ve idari rollere, sosyalist yapılarda sağlam lider pozisyonlarına entegre etmeli; eğer kitleler devrimin ve gelecekteki Proletarya Diktatörlüğü’nün savunucuları olacaksa, devrimci şiddete başvurmaya ve kazanmaya yönlendirilmeli ve sonra bu zaferlere tutunmalıdır – Proletaryanın önderliğindeki kitlelerin bu kaçınılmaz devrimci talepleri vekazanımları sayesinde, kitleler tarih yazıyorlar. Bu yenilmez süreç sayesinde proletarya, devrimci sınıf olarak kendisinin farkına varır.

Marksizm-Leninizm-Maoizm, esasen Maoizm, kendisini bize ve dünyaya proletaryanın yenilmez ideolojisi olarak sunar. Proletarya, bu ideolojiyi, esas olarak Halk Savaşını yürütmek ve siyasi iktidarı bir kez ve sonsuza kadar ele geçirmek için kullanacak ve bunu yapmakla, cennetleri yakacak ve yolumuza engel çıkan herkesi yok edecek. 

Çeviri kaynak: https://struggle-sessions.com/

Çeviri: Halk Savaşı’nın Diyalektiği

Yorumlar kapalı.

Giriş Yap

Devrimci Demokrasi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin